Valentínska súťaž

Pridaj sa k našim fanúšikom na Facebooku a skúšaj šťastie v našej Valentínskej súťaži o TOP luxusný darček. 

Podmienka ja len len jedna a je jednoduchá. Tak neváhaj a zapoj sa. Prihlás sa k fanúšikom na našom  Facebook profile @luxusnadomacnost a napíš akú farbu zrkadielka chceš vyhrať.  Senzorické zrkadielko v kožennom obale s LED podsvietením z brúsenej ocele sa vyrába v 4 farbách (strieborné, biele, čierne, ružové). Viac info na klik. S ním bude naozaj každý makeup vždy dokonalý!

Viac o pravidlách súťaže:

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Valentínska súťaž o zrkadielko

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: GlasBau s.r.o.
  Sídlo: Gróbska 41, Bernolákovo 900 27
  IČO: 50915614
  DIČ: 2120521711
  Termín a miesto konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 14.2.2020(dátum začatia) do 17.2.2020 polnoci (dátum skončenia). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže na Facebook stránke organizátora s názvom https://www.facebook.com/luxusnadomacnost/
 2. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť dospelá osoba vo veku od 18r., slovenskej národnosti a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ďalej „Súťažiaci“  Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci GlasBau, s.r.o. a ich rodinný príslušník.
 3. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie do súťaže sa vyžaduje, aby Súťažiaci splnil jednu súťažnú podmienku t.j. odpovedal do komentára pod súťažný na otázku: „Akú farbu zrkadielka chceš vyhrať?“ Komentár je automaticky zaradený do zlosovania. Súťažiaci sa môže zapojiť svojim komentárom len jeden krát.
 4. Výhra
  Výhrou v súťaži je vreckové zrkadielko zn. simplehuman v hodnote 99,99 EUR bez DPH.
 5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz 18.2.vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov, náhodným výberom jedného komentára z účastníkov. Žrebovanie bude vykonané Organizátorom bez prítomnosti verejnosti.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook pod súťažným komentárom výhercu. Taktiež budeme výhercu kontaktovať osobnou správou na Faceooku, na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote do 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové žrebovanie za účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.
 6. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi Súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu Súťaže súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry. Výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 7. Ochrana osobných údajov
  Odpovedaním pod súťažný post na Facebookovej stránke Organizátora, Súťažiaci udeľuje Organizátorovi ako prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a súčasne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a v prípade Výhry súčasne aj v rozsahu korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania Súťaže, a to na účel prevádzkovania Súťaže (napr. realizácia Súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).
 8. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení.

V Bratislave, dňa 14.2.2020